PR Bild logoPR Bild i Växjö

 

 

 

Första sidan

Galleri

Leveransvillkor

Bilder för avhämtning

Kontakta oss

Länkar

 

Leveransvillkor
och andra bestämmelser

Bokning
Tidsbokning sker i regel muntligen. Sådan bokning kan ske preliminärt, men övergår automatiskt till fast bokning 2 arbetsdagar före tagningsdag. Avbeställning måste ske senast 2 arbetsdagar före tagningsdag. Vid senare avbeställning förbehåller vi oss rätten att debitera för den del av bokningstiden som ej av oss kunnat fyllas med andra uppdrag.

Väntetider
Uppstår väntetid, exempelvis genom ändring av kundens disposition, förbehålles rätt till debitering.

Betalning
Våra fakturor skall betalas per 10 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad.

Expeditionskostnader
Vi förbehåller oss rätten att debitera expeditionskostnader.

Rätten till bilden
Först när betalning till fullo erlagts för våra fakturor förvärvar vår kund fotografirätten till bilden för Sverige med undantag av reproduktionsrätten genom fotografiska förfaranden såsom fotokopiering i färg eller svart-vitt (även masskopiering och meterförstoring), tillverkning av svart-vita negativ, färgnegativ och diapositiv efter våra original samt lagring på digitalt media. Detta samt reproduktions- och försäljningsrätt på utland förbehållers PR Bild.

Publicering av fotografens namn
Vid publicering skall fotografens namn anges i anslutning till bilden.

Omfotografering
Vid omfotografering på grund av tekniskt eller annat av oss förorsakat fel, ansvarar vi för framställning av ny bild, genom att tillhandahålla tid för fotograf och ateljé samt fotomaterial. Dock ej för övriga merkostnader.

Utlägg
Alla utlägg i samband med fotografering göres på kundens risk och ansvar, d v s utlagda medellarvoden, hyror, transporter etc ersättes icke vid eventuell omfotografering, även om denna orsakats genom fel från fotografens sida. Utbetalning av modellarvoden företar vi endast om kunden uttryckligen så önskar och då endast i kundens namn. För alla utlägg debiteras kunden ett administrationstillägg av 15%.

Arkiv
Negativ och andra original, vilka är fotografens egendom, förvaras av fotografen minst fem år från fotograferingsdatum.

Försäljning av arkivbilder
Vid beställning av bilder skall planerat användningssätt angivas.

Reproduktionsrätt till bilder ur vårt arkiv avser endast en publicering och bilden får ej överlåtas, såvida inte annat överenskommits.

Beställaren har rätt att behålla rekvirerade arkivbilder till påseende i 8 dagar. Bilder som ej beräknas komma till användning skall returneras inom denna tid.

Bilder som icke redovisats inom 8 dagar debiteras till de priser som gäller för det användningssätt som uppgivits vid beställningen.

Färgdiapositiv skall alltid returneras oavsett om de kommit till användning eller ej. Köparen ansvarar för att beställda färgdiapositiv återställs i oskadat skick. Leverantören har rätt att kräva skadestånd för skadat eller förkommet material.

Svart-vita bilder som marketas "arkivexemplar" skall returneras efter användning.

Förstörd eller förkommen bild debiteras med dubbel avgift enligt SFF:s rekommenderade priser, dock minst 1 500 kr.

För rekvisition ur bildarkiv utgår expeditionsavgift.

Rätten att genom teckning mångfaldiga en fotografisk bild är skyddad av fotografilagen. Denna ger också rättsinnehavaren möjlighet till skadestånd för liden skada. Som praxis begär vi som SFF-medlem i första hand ordinarie priset för teckningsunderlag

Namn och bild i reklam
Bild på person får inte användas i kommersiella sammanhang, t ex broschyrer eller annonser, utan att personen i fråga har lämnat sitt tillstånd. Kravet på tillstånd gäller bilder där person(er) är huvudmotiv eller på annat sätt framträder. (Fotografi på flera personer i en folksamling kan alltså användas, dock ej om någon blir identifierad genom t ex inringning.)

Den som ansvarar för reklamprodukten svarar också för att tillstånd lämnats. Fotografen ansvarar sålunda inte för att sådant tillstånd finns. Fotografen kan efter särskild överenskommelse medverka till att tillstånd kan inhämtas.

Branschstandard
I övrigt gäller den branschstandard som utarbetats av Bildleverantörernas Förening (BLF) och Svenska Fotografers Förbund (SFF). Du hittar mer information om dessa organistationer via vår länksida.


Uppdaterad senast 2002-02-06
© 2000 Copyright PR Bild   fotoservice@prbild.se